Φοροτεχνικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Image

Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησης

(Συγκέντρωση παραστατικών,  Καταχώρηση εσόδων – εξόδων- ταμειακών εγγραφών, Τήρηση Μητρώου Παγίων και Υπολογισμός Αποσβέσεων,  Συγκεντρωτική Κατάσταση Πελατών – Προμηθευτών, Μηνιαίος προϋπολογισμός- απολογισμός – προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος, Σύνταξη υπογραφή και ηλεκτρονική υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων,  Σύνταξη και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων, Έλεγχος και συμφωνία εμπορικής διαχείρισης – γενικής λογιστικής )

Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ηλεκτρονικά

Συμπλήρωση και αποστολή όλων των φορολογικών έντυπων στην Δ.O.Υ. και σε κάθε αρμόδιο φορέα